Klaat ja kann praat dialekt, ja je ju fråån Daksmartjen

by | Nov 15, 2013 | Blogging, Swedish | 21 comments

Klaat ja kann praat dialekt, ja je ju fråån Daksmartjen

Kva ska hittje vaar till tenkt ja – ti skriiv en häilan, kva ska ja riktit kall a … oppsats åp dialekt å legg uut an åp nete fö all ti sii. Nå, he må nu vaar kva e vill, men stjenn kåmbäre.

Åm it e je fösta gaangon et a hitta ti hison siidon så väit et att ja skriivar vaanlitviis åp engelsk. It för att e je na betär språåk i, men he råkar nu bare sålis att e finns mytjy fläir såm föstååse åp he en dialektin våran.

Ni ha kanstjy hööt åm att e je braa för jäänon ti konn praat mäir en ett språåk – åm man haar ootuuron ti få hede dåm kallar ’dementi’ åp högsvensk, så hindar man vaar nestan fem åår eldär inan e taar i ådentligt åm man je tvååspråkåt. MEN, ni ska väit att e jeldär presiis åp samma sett åm man praatar både dialektin å höögsvensk. Kva såm heendär je att handi däilin ååv jäänon såm hanteerar hede byytase fråån dialektin ti höögsvensk veksär till se å he ska läär jälp een i åldärdoomin. Å he je ju it na dåålit he i!

Ja tykkär att e je naa ti braa fö dialektan hittje me tekstmeddelanden å feisbokk – kvann sko man annås sii dialektin skriiva? Å he je så roolit ti lees tå aadär skriivar e! Braa joot åm et a årka leest ti sluut. Kem väit, kanstjy ja fåår fö me ti skriiv åp dialektin naon fläiron gaang!

He sko va roolit ti höör kva ni tykkär – he je fritt framm ti pliit ii naonting stjenn ynjy!

© Rita Rosenback 2013

Never miss a post! Sign up to the Multilingual Parenting newsletter and I will send you a recap of the week’s posts every Sunday. Every second week you will receive a more extensive issue with links to research articles and interesting posts from other writers, as well as handy tips and ideas! Want to read more like this? My book Bringing up a Bilingual Child is available on Amazon and in well-stocked bookshops. Do you have a specific question? You can send it to our team of Family Language Coaches and we will reply in a Q&A (questions are answered in order of arrival). If you are interested in tailor-made family language coaching, please, contact me and I will send you a proposal.

21 Comments

 1. John

  Just såde jere, men he rekkär mytchi lenngär ti skriv åp dialektin, änn ti skriv betär svensk. Ti praat å byyt språk je enkelt he. Ekstra roolit vaar e når nain uutifrån årkar bjuud till. Vi fåår plåtär mäir nåår et kåmbär häimååt tå – hav e så bra hellsar Brobakkarin.

  Reply
  • Rita Rosenback

   Takk ska et haa – tu haar så rett, he too seekät dubält så leeng ti skriiv åp dialektin en ti skriiv åp svensk, finsk elå engelsk. Men roolit jere!

   Reply
 2. Gunilla toren

  Det är roligt att läsa detta …. det påminner mig om när vi var små och var i Lillsjö och hälsade på mormor Alma och moster Alice Dahlroos … det tog ett tag innan vi barn förstod vad som sas ….

  Reply
  • Rita Rosenback

   Jag vet hur det är – mina döttrar har inte heller lärt sig prata dialekten, men de kan förstå den 🙂

   Reply
 3. Inga-Britt Rosengren

  Priima Rita, he va bra text men tycker själv att e kan va aningen svårt ti skriv åp dialekt.Men kanske he just därför så bra för hjärnan , tå man måst fundera.

  Reply
  • Rita Rosenback

   Takk ska et haa, Inga-Britt. He je ju it naa såm vi fikk läär ås i skoolan, så he je klaat att it e gaar liika lett såm ti skriiv åp “höögsvensk”. Tu haar så rett me att e kreevs lite jäänjymnastiik fö ti få ihoop a skriiva åp dialekt.

   Reply
 4. Rita Rosenback

  Takk ska et haa, Inga-Britt. He je ju it naa såm vi fikk läär ås i skoolan, så he je klaat att it e gaar liika lett såm ti skriiv åp “höögsvensk”. Tu haar så rett me att e kreevs lite jäänjymnastiik fö ti få ihoop a skriiva åp dialekt.

  Reply
 5. Alice

  tu får no fast skriv en lengäran oppsats fe men deil 🙂 treskdialektin je na lite annålunda, men kanshi man får naet år till tå tå man föstår fleir dialektär?

  Reply
  • Rita Rosenback

   Kann noo vaa att ja kåmbär ti skriiv na mäir – he värkar ju såm fålk sko vill lees a? … men ja kanstjy måta böri in arinan blågg fö he endamååle nåår it riktit all kan föståå. Tu kann ju ta däil tu å, så fåår et skriiv åp Tresk. Kem väit, he kann ligg nagär åår till ii a!

   Reply
 6. Britt-Marie Ylinen

  Joo, he je noo roolit ti lies, men he tar noo mytji lengär både ti lies o ti skriv dialektin! Fö men deil måst ja seij et ja måst funder åp olen åp all språk, finsk, svensk, nosk osv men it åp dialektin, han site no i ryggmärjen! så tå ja vaar gambäl kan ja seekät it na anna! Men he ju bra tå he ska haald jänon igaang!
  Tack ska du ha Rita!

  Reply
  • Rita Rosenback

   He taar lengär, men he je roolinar. Ha håksa idaa att ju mäir ja skriivar desto lettar vaare … dialektin sitar noo i ryggmärjin, he haaret rett ii. Vi måta ju sii till att vi all haaldär kåntaktin, så vi haar naar såm föståår ås tå vi vaar riktit gaambäl ;D

   Reply
 7. Janne Söderqvist

  Oj no jee na roolit ti fuå lees na rikti dialekt naungang 🙂 Man måst ju böri räken se ti na spruåk geni når man kan praat Daksmark dialektin, Mumin svensk, finsk, engelsk, na lite tysk, å föstår närpiesisk och kokkola dialektren 😀 Tu fuår no skriv meir rader me rejdi dialekt nu fö op aader social medior så jee ju bare tådde stekot texter. Ja väntar op daajin nuoår e kombär en bok op Daksmark dialektin.
  Have bra kaar! 😉
  Utflytta A-siidar

  Reply
  • Rita Rosenback

   Takk ska et haa Janne! Me all tåmde språåtjen så je tu ju en rikti påliglått. Ja mast noo säi ja voor riktit hipin yvi hu maang såm kååm å leest skriivase mett, så ja ska noo vel footsett me a – men åp en arinon siidå. Kanstjy e finns aadär å såm sko vill skriiv åp hittje riktiga moodärsmååle … ska meeddeel nåår ja leggär opp on. Du vaa funu stjöit åm de å ha e braa!

   Reply
 8. medgladje

  Garr roolit ti faa lesa skriivase diin ritti pa dialekt. Fast ja er liiti meir norrifraan sa forstaar ja braa va du seir. He lagar ein pa sa braa humoor ti lesa dialekt! Fasten ja boodd sa mang aar i uutlande sa e miin fosta spraatsi nedevetildialekt (fast he finns int naa hii som kan diskuteer memme pa he spratsi). Ja ha byrja oov standardsvensk miin me ti laga podda varin viko. Engelsk er ju he ja talar o lever runt tjugofyyra tiim i duune. Sa ja oovar hedi svensk miin me ti laga tokodeen sma juttuna om liive hiij. Ja siir framimoot nesta oppsats diin! Tuusen tack for et du bisloit de ti skriv pa dialekte diin.

  Reply
  • Rita Rosenback

   Kva roolit att e jikk ti lees fast Dagsmark å Nedärvetil je i kvaasin eenda åå Östärbåttnin! He je noo såm Britt-Marie saa tenn föri, att dialektin sitar i ryggmärjen – presiis såm ti tjöör åp trampvagne (he kanstjy ni itt säir i Nedärvetil i – haar ni ett peed elå stjuul elå na anna?) Ja haar it heldär naar ti praat dialektin mee åm dagan, men flekkår miin praatar ja svensk mee, så he fåår ja ööv. Bra idee ti böri skriv åp svensk åm hur et haar e kvannet boor nu. Ska noo laag en stjildon siidå för en dialektblågg … kanstjy e finns flair såm sko vill skriiv å ta däil. Tu skriivar ju flyytand tu å!

   Reply
 9. Rita Klemets

  Schennär siter vi o röiker kubanska sigarrärer med Solveig f. Storkull o pojkarna i Pörtmåsan i Övermartschän o praatar närpesdialektin. He je trii språåk på gaang på samma gaang. Hur gaar he tidi i England?
  Ja ska sjhyör ti hede Sibbo i måron..h Rita och Solveig

  Reply
  • Rita Rosenback

   Nämen kva roolit ti höör fråån är! Kubanska sigarrär – he je ju … intressant – jee populäärt i Övärmartjen he? Gaar riktit braa, takk! Hölis jee me edär stjölv? Tjöör fösiktit!

   Reply
 10. annepauline

  Nö ha ja hitta hiddje å. Rolit ti lees. Best e i så måst ja visk fömme sjölv tå ja leeser åm ja int riktit föstaar. Ja haar no int så riktit utprägla dialekt ja men Närpes dialektin föstaar ja å mang ar å. E ir treevlit me dialekter, synd åm di försvinder elo “tånnas ut”. E lååtär jo riktit bra hede att man int vaar liika lett dement åm man talar både dialekt å höögsvensk. Ja kanschi klaarar me ganska leng uutan ti drabbas tå?!

  Reply
  • Rita Rosenback

   Roolit att et hitta me! Ha börja en eegenan blågg för dialektin stjenn: http://bloggen.fi/kvajehittje/
   Kviskar jäär jaag å åm ja it riktit föståår kva e staar åp dialektin 🙂 Å he mast ja å jäär imilanååt tå ja it väit hu ja ska skriiv ett ool. Språåtjen endras ju häila tiidin. å dialekten je it na annålunda i he falle i, men ja tykkär att man ska anvend dialektin så mytjy såm möjligt. Föri ha man ju bare mest praata dialekt, men me tekstmeeddeelanden å Feisbokk så ha man börja skriiva mäir åp dialekt å, vilket je braa!

   Reply
 11. Jaana Söderqvist

  Kva bra att du skrivar åp dagsmarkdialektin! 🙂 Tycker sjölv jag ha vaari så influera åv laffjösdialektin, så jag tror jag pratar meir he än dagsmarkdialektin. Men jag bor ju i Laffjöl å, så it vaar e ju na betär åp han fråntin! 😉 Så me adär ool, je hitche en bra påminnels om hu handi rikti dialektin låter! 🙂

  Reply
  • Rita Rosenback

   Takk, Jaana! Menn dialekt ha kanstjy staana i hann fårmin såm an var nåår ja flytta fråån Daksmartjen fö yvi tretti åår sedan 🙂

   Reply

Trackbacks/Pingbacks

 1. Multilingual Parenting 2013 Highlights « multilingual parenting – bilingual children - […] I took part in the European Multilingual Blogging day, writing in German, Finnish, Swedish and my Finland-Swedish dialect. My…
 2. 20 reasons why I am thankful for my bilingual life and family « multilingual parenting – bilingual children - […] – I learnt and still can speak the Finland-Swedish dialect of my home village Dagsmark, […]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.