1 – معجزه : کودکان بواسطه معجزه دوزبانه نمی شوند . گفته ای قدیمی می گوید : کودکان زمان رویارویی با زبان مانند اسفنج عمل می کنند " . و اینکه کودکان هر زبانی را که بشنوند به راحتی صحبت می کنند و یاد می گیرند . این امر ساده نیست. بلی در شرایط بسیار خاص و مطلوب ، کودکان...